Huishoudelijk reglement

Leden:

Art. 1. Het bestuur kan een lid tijdelijk van het lidmaatschap vervallen verklaren. Dit lid houdt recht van beroep op de eerstvolgende algemene ledenvergadering, mits hij van dit recht gebruik maakt binnen één maand, nadat het besluit hem ter kennis is gebracht. Dit geldt ook bij royement ingevolge artikel 11 van de statuten.
Art.2 . Bij verlies van, of bedanken voor het lidmaatschap gaan alle aanspraken of rechten op de vereniging en haar bezittingen verloren.
Art.3. IJsvereniging Eenrum heeft naast de leden artikel 4.4 van de statuten nog gezinsleden(ouder(s) + kind(eren) tot en met 18 jaar). Hoofd van het gezin heeft dezelfde rechten als een senior lid.

Bestuur:

Art.4. De ledenvergadering kiest het bestuur, zoveel mogelijk rekening houdende met een alzijdige vertegenwoordiging der leden en met de vertegenwoordiging van de omgeving. Kandidaten voor het bestuur moeten door minstens 3 leden worden gesteld.
Art.5. Ieder jaar treden twee leden van het bestuur af, volgens een door bestuur opgemaakt rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Indien voor een vacature in het bestuur geen nieuw kandidaat-bestuurslid wordt gevonden, kan de algemene vergadering in afwijking van de hoofdregel in artikel 18 lid 3 besluiten het aftredende bestuurslid te herbenoemen voor een periode van één jaar met de mogelijkheid een nieuwe bestuurder terstond tussentijds te benoemen in de vacature.
Art.6. De dagelijkse leiding wordt opgedragen aan de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. De secretaris is o.a. belast met de correspondentie.
Art.7. De secretaris roept, in overleg met de voorzitter de Algemene en- Bestuursvergaderingen bijeen. De voorzitter heeft op die vergaderingen de leiding. Bij afwezigheid van de voorzitter heeft de vice voorzitter de leiding. Bij afwezigheid van beiden het oudste bestuurslid in jaren.
Art.8. De penningmeester beheert de gelden der vereniging. De penningmeester is verplicht te allen tijde aan het bestuur of diens gemachtigde inzage van kas en boeken te verstrekken.
Art.9. Bestuursleden ontvangen vergoeding voor reis- en verblijfkosten, te regelen door het dagelijkse bestuur. De vergoeding mag niet hoger zijn dan de daadwerkelijke gemaakte kosten
Art.10.Voor het voeren van rechtsgedingen is de sanctie van het gehele bestuur vereist. Bij verschil van mening beslist de algemene leden vergadering.

Geldmiddelen:

Art.11.De contributie wordt telkenjare in de maand oktober vóór de jaarvergadering geïncasseerd.

Vergaderingen:

Art.12.Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. De meerderheid bestaat uit de helft plus één der uitgebrachte stemmen. Bij staking der stemmen over personen heeft een tweede vrije stemming plaats. Mochten de stemmen wederom staken, dan beslist het lot. Bij stemming over zaken wordt bij staking der stemmen de beslissing verdaagd tot de volgende vergadering. Staken de stemmen wederom, dan wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Verder wordt verwezen naar artikel 23 van de statuten.
Art.13.Voorstellen voor de algemene vergadering worden schriftelijk , minstens vijf (5) dagen van te voren ingediend, met een pre advies van het bestuur.
Art.14.Minstens veertien dagen voor de algemene vergadering wordt dit bekend gemaakt d.m.v. advertentie in plaatselijke streek-en weekblad en/of social media. Voorstellen van de ledenmoeten uiterlijk tien dagen voor de vergadering worden ingediend bij het bestuur. Deze voorstellen worden eveneens op de agenda vermeld. Punten , die niet op de agenda voorkomen, kunnen niet in behandeling worden genomen, tenzij de helft der aanwezige leden dit wenst.

Slotbepalingen:

Art.15.In alle gevallen, waarin dit reglement of de statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
Art.16.Dit reglement treedt terstond in werking , zodra goedkeuring op de statuten is verkregen.