Contributie

De leden zijn gehouden tot betalen van een jaarlijkse contributie, waarvan
de hoogte zal worden vastgesteld door de algemene vergadering. Zij kunnen
daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie
betalen. De lidmaatschappen zijn als volgt ingedeeld: Gezin €10,- / Enkel €6,- / Donateur €3,-

Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft
desalniettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.

Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt door:
a. de schriftelijke opzegging door het lid aan het bestuur;
b. het overlijden van het lid;
c. opzegging namens de vereniging;
d. ontzetting.

Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
Ontzetting door de vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij in het
tuchtreglement of bij ISR anders is bepaald.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts tegen het einde
van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van
tenminste vier weken plaatsvinden. Op deze termijn is de Algemene
Termijnenwet niet van toepassing. Het boekjaar eindigd op 31 oktober.

Een opzegging in strijd met het bepaalde in vorige lid doet het
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de
datum waartegen was opgezegd.

Behalve in geval van overlijden, wordt een lid dat heeft opgezegd, geacht
nog lid te zijn zolang het niet heeft voldaan aan de geldelijke
verplichtingen ten opzichte van de vereniging of zijn organen, of zolang
enige aangelegenheid waarbij het lid is betrokken niet is afgewikkeld. De
tenuitvoerlegging van een opgelegde straf is daarbij inbegrepen.
Gedurende deze periode kan het betrokken lid geen lidmaatschapsrechten
uitoefenen. Het bestuur stelt alsdan de datum vast waarop het
lidmaatschap eindigt.

Donateurs

Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die door het bestuur
als donateur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om
jaarlijks of eenmalig een door de algemene vergadering vastgestelde
bijdrage te voldoen.

Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hun
bij of krachtens deze statuten of reglementen van de vereniging zijn
toegekend of opgelegd.

De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde door de
vereniging door opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat de
jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd
blijft.

Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk of langs elektronische
weg door het bestuur.

Voorts eindigt het donateurschap na:
a. het overlijden of schriftelijke opzegging van natuurlijke personen
b. het ophouden te bestaan of een schriftelijke opzegging van
rechtspersonen.