Statuten


Begripsomschrijvingen
Artikel 1
In deze statuten wordt verstaan onder:

 1. algemene vergadering, het orgaan bedoeld in artikel 2:40 van het Burgerlijk
  Wetboek (BW) en in artikel 20 lid 1 van deze statuten, te weten de algemene
  vergadering van de vereniging;
 2. bestuur, het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het BW en artikel 13 lid 1 en
  artikel 14 lid 1 van deze statuten, te weten het bestuur van de vereniging;
 3. boekjaar, het boekjaar is de periode waarin een volledige boekhouding wordt
  uitgevoerd. Het is dus ook de periode waarover de vereniging de
  jaarrekening maakt. De vereniging sluit een boekjaar af met de
  jaarafsluiting. Gewoonlijk duurt een boekjaar twaalf maanden.
 • 2 –
 1. bond, de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Koninklijke
  Nederlandsche Schaatsenrijders Bond, met statutaire zetel in de gemeente
  Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer
  40506465;
 2. bondsbestuur, het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het BW en artikel 16
  lid 1 en in artikel 17 lid 1 van de statuten van de bond, te weten het bestuur
  van de bond;
 3. donateurs, zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die door het bestuur
  als donateur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om
  jaarlijks een eenmalige en door de algemene vergadering vastgestelde
  bijdrage te voldoen;
 4. hij, waar hij gebruikt wordt kan ook zij, die of hen worden gelezen (indien
  van toepassing);
 5. jaarrekening, de balans en de staat van baten en lasten met de toelichting
  van de vereniging;
 6. langs elektronische weg, indien degene met wie wordt gecommuniceerd
  hiermee instemt, kunnen schriftelijke mededelingen aan respectievelijk van
  de vereniging geschieden door een langs elektronische weg toegezonden
  leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de vereniging
  respectievelijk degene met wie wordt gecommuniceerd voor dit doel aan de
  degene met wie wordt gecommuniceerd respectievelijk de vereniging bekend
  is gemaakt;
 7. leden, alle natuurlijke personen die via een lidmaatschap bij de vereniging
  betrokken zijn. Dit omvat sportende leden, bestuursleden, trainers en
  natuurlijke personen betrokken bij de verenigingsorganisatie, haar
  activiteiten en accommodatie(s), voor zover deze statuten geen nader
  onderscheid maken of het tegendeel uit het zinsverband blijkt;
 8. vereniging, de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid bedoeld in artikel
  2 lid 1 van deze statuten.
 9. verenigingsjaar, ieder jaar in het bestaan van de vereniging gerekend vanaf
  de oprichtingsdatum.
  Naam, zetel en oprichtingsdatum
  Artikel 2
 10. De vereniging is genaamd: IJsvereniging Eenrum.
 11. De vereniging heeft haar zetel in Eenrum (gemeente Het Hogeland).
 12. De vereniging is opgericht op één november negentienhonderddertig en is
  aangegaan voor onbepaalde tijd.
  Doel
  Artikel 3
 13. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen en het doen bevorderen van
  de schaatssport in Nederland en met name in Eenrum, in welke
  verschijningsvorm dan ook, alsmede het verrichten van alle handelingen die
  met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
  bevorderlijk kunnen zijn.
 14. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  a. het lidmaatschap van de bond en/of lidmaatschap van een gewest van
  de bond, als bedoeld in artikel 7 lid 1 van de statuten van de bond, te
  verwerven en te behouden en/of;
 • 3 –
  b. haar leden te laten deelnemen aan de door de bond georganiseerde of
  goedgekeurde competities, wedstrijden en andere activiteiten op het
  gebied van de schaatssport en/of de skatesport, in welke
  verschijningsvorm dan ook en/of;
  c. het uitschrijven en organiseren van wedstrijden, demonstraties en
  examens voor alle disciplines op het gebied van de schaatssport en/of de
  skatesport en/of;
  d. het uitschrijven en organiseren van natuurijstochten en/of skatetochten
  en/of;
  e. het bevorderen van het recreatief schaatsen en/of skaten en/of;
  f. het verstrekken van inlichtingen ten dienste van de schaatssport en/of
  de skatesport en/of;
  g. het aanleggen, instandhouden en exploiteren van een natuurijs- en/of
  skatebaan en/of;
  h. andere wettige en geoorloofde middelen.
  Leden en lidmaatschap
  Artikel 4
 1. De vereniging kent leden en donateurs (zie artikel donateurs).
 2. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn
  toegelaten.
 3. De vereniging kan als leden hebben:
  a. seniorleden;
  b. juniorleden;
  c. ereleden;
  d. leden van verdienste.
 4. Seniorleden kunnen slechts zijn zij die aan het begin van het lopende boekjaar
  achttien jaar of ouder zijn en die, op grond van een schriftelijke of langs
  elektronische weg bij het bestuur gedane aanmelding, door het bestuur dan
  wel de algemene vergadering als zodanig zijn toegelaten, dan wel zij die op
  grond van het bepaalde in de laatste volzin van het volgende lid seniorlid zijn
  geworden.
  Seniorleden zijn leden van de vereniging in de zin van de wettelijke
  bepalingen van Boek 2 van het BW en hebben toegang tot en stemrecht in de
  algemene vergadering.
 5. Juniorleden kunnen slechts zijn zij die vóór het begin van het lopende
  boekjaar jonger zijn dan achttien jaar en die, op grond van een schriftelijke of
  langs elektronische weg bij het bestuur gedane aanmelding, als zodanig door
  het bestuur dan wel de algemene vergadering zijn toegelaten.
  Juniorleden hebben zelf toegang tot en zelf stemrecht in de algemene
  vergadering zoals vastgelegd in artikel 2:38 BW.
 6. Een juniorlid wordt seniorlid zonder verdere formaliteiten.
 7. De algemene vergadering kan een natuurlijke persoon wegens zijn
  buitengewone verdiensten jegens de vereniging tot erelid benoemen. Een
  erelid heeft toegang tot de algemene vergaderingen en stemrecht.
 8. De algemene vergadering kan een natuurlijke persoon, die door zijn
  prestaties aanspraak kan maken op de erkentelijkheid van de vereniging, tot
  lid van verdienste benoemen. Een lid van verdienste heeft toegang tot de
  algemene vergaderingen en stemrecht.
 9. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.
 • 4 –
 1. Nadere regels over de aanmelding, toelating, het lidmaatschap en dergelijke
  kunnen worden gesteld bij besluit van het bestuur en/of bij reglement.
  Verplichtingen van (niet) leden
  Artikel 5
 2. Leden en natuurlijke personen die, zonder dat zij lid zijn van de vereniging,
  een al dan niet betaalde functie binnen de vereniging uitoefenen of zullen
  uitoefenen zijn verplicht zich naar elkaar en naar de vereniging te onthouden
  van grensoverschrijdend gedrag, zoals discriminatie, integriteit, intimidatie,
  machtsmisbruik, matchfixing, pesten, seksuele intimidatie en misbruik en
  verboden middelen gebruik.
 3. Leden van de vereniging en natuurlijke personen, die, zonder dat zij lid zijn
  van de vereniging, een al dan niet betaalde functie binnen de vereniging
  uitoefenen of zullen uitoefenen zijn verder verplicht:
  a. de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging, alsmede van
  de organen van de vereniging na te leven;
  b. de statuten, reglementen en besluiten van de bond, alsmede van de
  organen van de bond na te leven en zich met name te onderwerpen aan
  de wedstrijdbepalingen van de bond en de bondsrechtspraak;
  c. de statuten, reglementen en besluiten van (organen van) de International
  Skating Union (ISU) respectievelijk World Skate respectievelijk World
  Skate Europe te aanvaarden en na te leven, voor zover dit voortvloeit uit
  de relatie tussen de vereniging en/of de bond en de ISU respectievelijk
  World Skate respectievelijk World Skate Europe.
  d. de statuten, reglementen en besluiten van de Stichting Instituut
  Sportrechtspraak (ISR) te aanvaarden en na te leven;
  e. de belangen van de vereniging, van de bond en van de schaatssport en
  de skatesport in het algemeen te dienen en niet te schaden;
  f. contributie te betalen;
  g. alle overige verplichtingen die de vereniging in naam of ten behoeve van
  de leden aangaat of die uit het lidmaatschap van de vereniging
  voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.
 4. Ieder lid is verplicht zijn naam, adres, e-mail en telefoonnummer onverwijld
  schriftelijk of langs elektronische weg aan de vereniging op te geven
  alsmede wijzigingen daarin.
 5. Voor het overige kunnen door de vereniging slechts verplichtingen ten laste
  van de leden worden aangegaan na voorafgaande toestemming van de
  algemene vergadering.
  Contributie
  Artikel 6
 6. De leden zijn gehouden tot betalen van een jaarlijkse contributie, waarvan
  de hoogte zal worden vastgesteld door de algemene vergadering. Zij kunnen
  daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie
  betalen.
 7. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
  ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.
 8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft
  desalniettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.
  Geldmiddelen
  Artikel 7
 • 5 –
 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  a. contributies van de leden;
  b. subsidies;
  c. donaties, erfstellingen en legaten;
  d. andere inkomsten.
 2. Erfstellingen kunnen alleen worden aanvaard onder het voorbehoud van
  boedelbeschrijving.
  Tuchtrechtspraak
  Artikel 8
 3. Aan de leden en natuurlijke personen die, zonder dat zij lid zijn van de
  vereniging, een al dan niet betaalde functie binnen de vereniging uitoefenen
  of zullen uitoefenen kunnen straffen of maatregelen worden opgelegd
  wegens:
  a. het niet, of niet behoorlijk, naleven van de statuten, reglementen en
  besluiten van de vereniging, alsmede van de organen van de vereniging;
  b. het niet, of niet behoorlijk, naleven van de statuten, reglementen en
  besluiten van de bond, alsmede van de organen van de bond;
  c. het niet, of niet behoorlijk, naleven van de statuten, reglementen en
  besluiten van organisaties waarbij de vereniging en/of de bond is/zijn
  aangesloten, alsmede van de organen van dergelijke organisaties;
  d. gedragingen waardoor de belangen van de vereniging en/of van de bond
  of de schaatssport en de skatesport, in welke verschijningsvorm dan ook,
  worden geschaad.
 4. Met de berechting van de in het eerste lid in sub a strafbaar gestelde
  overtredingen is het bestuur belast, behoudens voor zover het overtreding van
  de wedstrijdbepalingen betreft, waarvan de beoordeling naar haar aard dient
  plaats te vinden door die official(s), die speciaal met de handhaving daarvan
  ter plaatse van de betrokken wedstrijd of evenement belast is (zijn) en mits
  de tuchtcommissie van de bond daarmee niet is belast.
 5. Met inachtneming van het in het vorige lid bepaalde, is met de berechting van
  de in het eerste lid strafbaar gestelde overtredingen de tuchtcommissie van
  de bond belast, behoudens voor zover het overtreding van de
  wedstrijdbepalingen betreft, waarvan de beoordeling naar haar aard dient
  plaats te vinden door die official(s), die speciaal met de handhaving daarvan
  ter plaatse van de betrokken wedstrijd of evenement belast is (zijn).
 6. De tuchtcommissie van de bond is bevoegd tot strafoplegging. Tegen een
  uitspraak van de tuchtcommissie van de bond kan binnen een termijn van één
  maand beroep aangetekend worden bij de commissie van beroep van de
  bond.
 7. De tuchtrechtspraak van de bond is niet van toepassing op overtredingen op
  het gebied van seksuele intimidatie, doping en matchfixing.
 8. De uitvoering van de tuchtrechtspraak van de bond is geregeld in het
  “Reglement op de Bondsrechtspraak”, met dien verstande dat ook andere
  reglementen ter zake dienende regels kunnen bevatten.
  Instituut Sportrechtspraak (ISR)
  Artikel 9
 9. De tuchtrechtspraak op de gebieden seksuele intimidatie, doping en
  matchfixing is voorbehouden aan de aanklager, de tuchtcommissie en de
  commissie van beroep van het ISR.
 • 6 –
 1. Ten behoeve van de door het ISR in de bond uit te oefenen (tucht)rechtspraak
  heeft de bond met het ISR een daartoe strekkende overeenkomst gesloten in
  de zin van artikel 2:46 BW, krachtens welke overeenkomst het uitoefenen van
  de overeengekomen rechtspraak in de bond wordt opgedragen aan het ISR.
 2. Het bestuur van de bond behoeft voor het aangaan en het wijzigen van de
  overeenkomst met het Instituut Sportrechtspraak de voorafgaande
  goedkeuring van de Ledenraad.
 3. Met betrekking tot de aan het ISR opgedragen (tucht)rechtspraak gelden de
  met het ISR overeengekomen reglementen als de van toepassing zijnde
  reglementen van de bond.
 4. De van toepassing zijnde reglementen van ISR zijn in de bond in werking
  getreden. Wijzigingen in de betreffende reglementen treden in werking op de
  door het bestuur van ISR vastgestelde datum. Het bestuur van de bond doet
  van deze datum alsmede van de wijzigingen in een reglement via een
  publicatie mededeling aan de leden. De bond is niet bevoegd zelf een wijziging
  in het reglement van ISR aan te brengen.
 5. Tenzij in een reglement van ISR anders is bepaald, zijn de van toepassing
  zijnde reglementen van ISR op de leden van de bond van toepassing volgens
  de laatste, door het bestuur van ISR vastgestelde versie, zoals gepubliceerd
  op de website van ISR.
 6. Overtredingen inzake seksuele intimidatie worden berecht door de aanklager,
  de tuchtcommissie van ISR en door de commissie van beroep van ISR met
  inachtneming van het Tuchtreglement seksuele intimidatie van ISR.
  Overtredingen van dopingbepalingen worden berecht door de aanklager, de
  tuchtcommissie van ISR en door de commissie van beroep van ISR met
  inachtneming van het Dopingreglement van ISR met inbegrip van de daarvan
  deel uitmakende Bijlagen, waaronder – maar niet uitsluitend – de Bijlage
  Dispensaties en de Bijlage Whereabouts, alsmede de door de ISU en/of World
  Skate van toepassing verklaarde sportspecifieke dopingbepalingen.
  Overtredingen van de matchfixingbepalingen worden berecht door de
  aanklager, de tuchtcommissie van ISR en door de commissie van beroep van
  ISR met inachtneming van het Matchfixingreglement van ISR.
 7. In gevallen van seksuele intimidatie, doping en matchfixing gelden de in lid 7
  genoemde reglementen als de van toepassing zijnde reglementen van de
  bond. De reglementen van ISR worden door het bestuur van ISR vastgesteld
  en gewijzigd. De reglementen van ISR regelen de bevoegdheden en werkwijze
  van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep, alsmede de
  overtreding, de op te leggen straffen, de procesgang en de rechten en
  verplichtingen van het in overtreding zijnde lid.
 8. Voor de duur van de overeenkomst zoals genoemd in lid 2, zijn de aanklager,
  de tuchtcommissie van ISR en de commissie van beroep van ISR een orgaan
  van de bond. Zij spreken recht in naam van de bond en hun uitspraken gelden
  als uitspraken van de bond. De aanklager kan maatregelen nemen
  overeenkomstig het van toepassing verklaarde reglement(en). De maatregel
  geldt als maatregel van de bond. De aanklager van ISR wordt bijgestaan door
  het ambtelijk secretariaat en het juridisch secretariaat van ISR.
 9. Een aanklager van ISR treedt af indien hij tot het bondsbestuur, een
  sectiebestuur, de ledenraad, de tuchtcommissie of de commissie van beroep
  wordt benoemd.
 • 7 –
 1. De bond vrijwaart het ISR, zijn bestuursleden, zijn aanklagers, zijn
  tuchtrechters, zijn ambtelijke secretariaat, zijn juridisch secretariaat, zijn
  deskundigen en zijn juridisch adviseur voor elke aansprakelijkheid ten aanzien
  van zowel de door of namens ISR verzorgde rechtspleging betreffende de
  bond. Indien een beslissing van de aanklager, tot gevolg heeft dat een besluit
  nietig is of wordt vernietigd, kan hieraan door het betrokken lid noch door
  derden enig recht op schadeloosstelling worden ontleend, terwijl evenmin
  aanspraak kan worden gemaakt op een gewijzigde uitslag of op het opnieuw
  houden van een wedstrijd en/of evenement.
 2. Wanneer in een door de bond aanhangig te maken zaak regelgeving van
  toepassing is van ISU of World Skate doet het bestuur van de bond hiervan
  uitdrukkelijk mededeling bij het aanhangig maken van een zaak. Tevens
  overlegt het bestuur van de bond de juiste versie van de betreffende
  regelgeving van ISU of World Skate en geeft zij aan welke bepaling(en) naar
  haar oordeel van toepassing is/zijn.
 3. Een uitspraak van de tuchtcommissie van het ISR en/of van de commissie van
  beroep van ISR alsook de gevolgen van die uitspraak, worden uitdrukkelijk
  aanvaard en de uitspraak is bindend, zowel voor het betrokken lid, de andere
  leden van de bond als voor de bond zelf.
 4. Alle leden, organen en commissies van de bond zijn gehouden mede te
  werken aan het tot stand komen van een uitspraak van de tuchtcommissie
  van ISR en/of van de commissie van beroep van ISR en zijn tevens gehouden
  mee te werken aan het ten uitvoerleggen van de door deze commissies
  opgelegde straffen.
 5. Wanneer de reglementering van ISU of World Skate daarin voorziet, kunnen
  leden van de bond die door de commissie van beroep van ISR tuchtrechtelijk
  zijn bestraft hiervan in beroep gaan bij de Court of Arbitration for Sports
  (CAS) te Lausanne (Zwitserland). Op deze laatste beroepsprocedure zijn van
  toepassing de reglementen en besluiten van de CAS. De reglementen van ISR
  zijn alsdan op die beroepsprocedure niet van toepassing.
  Geschillen
  Artikel 10
 6. Alle geschillen, met uitzondering van geschillen omtrent doping, matchfixing
  en seksuele intimidatie, voor zover deze samenhangen met de beoefening van
  de schaatssport en de skatesport in de vereniging, in welke verschijningsvorm
  dan ook, die zijn gerezen tussen:
  a. enerzijds de vereniging en anderzijds een orgaan van de vereniging, een
  lid of een persoon bedoeld in artikel 5 lid 1;
  b. personen bedoeld in artikel 5 lid 1 of leden onderling,
  worden, met uitsluiting van de burgerlijk rechter, in de vorm van bindend
  advies beslecht door de geschillencommissie van de bond. De competentie en
  samenstelling van deze commissie, evenals de procesgang worden nader bij
  algemeen reglement van de bond vastgesteld.
 7. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien een van beide partijen
  verklaart dat dit het geval is.
 8. In alle gevallen, waarin de uitleg van deze statuten of de reglementen van de
  vereniging twijfel oproept of aanleiding geeft tot een geschil, kan, een
  belanghebbende partij dit schriftelijk of langs elektronische weg voorleggen
  aan de reglementencommissie van de bond. De reglementencommissie van de
 • 8 –
  bond doet daarover in de vorm van een bindend advies uitspraak. De
  samenstelling van de reglementencommissie van de bond, evenals de
  werkwijze worden bij algemeen reglement van de bond vastgesteld.
  Einde lidmaatschap
  Artikel 11
 1. Het lidmaatschap eindigt door:
  a. de schriftelijke opzegging door het lid aan het bestuur;
  b. het overlijden van het lid;
  c. opzegging namens de vereniging;
  d. ontzetting.
 2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
  Ontzetting door de vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij in het
  tuchtreglement of bij ISR anders is bepaald.
 3. a. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts tegen het einde
  van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van
  tenminste vier weken plaatsvinden. Op deze termijn is de Algemene
  Termijnenwet niet van toepassing.
  b. Een opzegging in strijd met het bepaalde in vorige lid doet het
  lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de
  datum waartegen was opgezegd.
  c. Behalve in geval van overlijden, wordt een lid dat heeft opgezegd, geacht
  nog lid te zijn zolang het niet heeft voldaan aan de geldelijke
  verplichtingen ten opzichte van de vereniging of zijn organen, of zolang
  enige aangelegenheid waarbij het lid is betrokken niet is afgewikkeld. De
  tenuitvoerlegging van een opgelegde straf is daarbij inbegrepen.
  Gedurende deze periode kan het betrokken lid geen lidmaatschapsrechten
  uitoefenen. Het bestuur stelt alsdan de datum vast waarop het
  lidmaatschap eindigt.
 4. Een lid kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigen:
  a. wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te
  laten voortduren;
  b. binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of
  verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld,
  in welk geval het besluit alsdan niet op hem van toepassing is. Deze
  bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten en
  verplichtingen worden gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zijn
  omschreven, wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen hieronder
  begrepen;
  c. binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting
  van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.
 5. De vereniging kan het lidmaatschap van een lid opzeggen:
  a. in de gevallen in de statuten genoemd;
  b. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de
  statuten aan het lidmaatschap stellen;
  c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
  lidmaatschap te laten voortduren.
 6. Ontzetting (als disciplinaire maatregel) kan alleen worden uitgesproken
  wanneer een lid:
 • 9 –
  a. grovelijk in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de
  vereniging of van organen van de vereniging handelt;
  b. de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 1. Van een besluit tot opzegging of van ontzetting staat de betrokkene binnen
  een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep op
  de algemene vergadering open. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk
  van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de
  beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien
  verstande dat het geschorste lid het recht heeft zich in de algemene
  vergadering, waarin het beroep wordt behandeld, te verweren.
  Donateurs
  Artikel 12
 2. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die door het bestuur
  als donateur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om
  jaarlijks of eenmalig een door de algemene vergadering vastgestelde
  bijdrage te voldoen.
 3. Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hun
  bij of krachtens deze statuten of reglementen van de vereniging zijn
  toegekend of opgelegd.
 4. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde door de
  vereniging door opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat de
  jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd
  blijft.
 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk of langs elektronische
  weg door het bestuur.
 6. Voorts eindigt het donateurschap na:
  a. het overlijden of schriftelijke opzegging van natuurlijke personen
  b. het ophouden te bestaan of een schriftelijke opzegging van
  rechtspersonen.
  Bestuur
  Artikel 13
 7. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen
  aantal van ten minste vijf (5) meerderjarige natuurlijke personen.
 8. Bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden.
 9. De voorzitter, secretaris en penningmeester van het bestuur worden in
  functie benoemd. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in
  één persoon verenigd worden. De overige functies binnen het bestuur
  worden onderling verdeeld.
 10. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende
  voordrachten, onverminderd het bepaalde in het volgende lid. Tot het
  opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien of
  meer leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de
  vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet
  uiterlijk vijf dagen vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk of langs
  elektronische weg bij het bestuur worden ingediend, tezamen met een
  schriftelijke of elektronische verklaring van de kandidaat dat hij een
  benoeming zal aanvaarden. Een dergelijke bindende voordracht wordt op de
  algemene vergadering meegedeeld.
 11. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een

– 10

met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte
stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.

 1. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering
  overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid aan de opgemaakte
  voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene
  vergadering vrij in haar keuze.
 2. In (tussentijdse) vacatures wordt door de eerstvolgende algemene
  vergadering voorzien.
  Bestuurstaak
  Artikel 14
 3. Het bestuur is, behoudens beperkingen volgens de statuten, belast met het
  besturen van de vereniging.
 4. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich steeds naar het
  belang van de vereniging en de daarmee verbonden organisatie. Daartoe
  wordt (onder andere) een adequaat controlesysteem ingesteld.
 5. Indien het aantal bestuursleden beneden het op enig moment door de
  algemene vergadering vastgestelde minimum is gedaald, blijft het bestuur
  bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene
  vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of open
  plaatsen aan de orde komt.
 6. Het bestuur houdt een ledenregister bij waarin de namen, adressen, emailadressen en eventueel telefoonnummers van alle leden zijn opgenomen.
 7. Het bestuur is verplicht alle leden van de vereniging op te geven en af te
  melden bij de bond, op de door het bondsbestuur bij reglement bepaalde
  wijze.
 8. De vereniging is als gewoon lid van de bond, als bedoeld in artikel 5 lid 1 sub
  a en lid 2 van de statuten van de bond, ingedeeld in een gewest van de
  bond, als bedoeld in artikel 7 lid 1 van de statuten van de bond, en kan
  middellijk of onmiddellijk deelnemen aan de verkiezing van gewestelijke
  afgevaardigden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 lid 3 van de
  statuten van de bond. Elk van deze gewestelijke afgevaardigden heeft het
  recht om ter vergadering van de ledenraad van de bond ten minste één stem
  uit te brengen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 lid 4 sub a tot en
  met sub c van de statuten van de bond.
  Vertegenwoordiging
  Artikel 15
 9. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niets
  anders voortvloeit.
 10. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering,
  bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
  vervreemding en bezwaring van registergoederen en van overeenkomsten
  waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,
  zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld
  van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de vereniging terzake
  van deze handelingen. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen
  derden beroep worden gedaan.
 11. Onverminderd het in het vorig lid bepaalde, wordt de vereniging
  vertegenwoordigd door:
  a. hetzij het bestuur;

– 11

b. hetzij twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

 1. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer
  bestuursleden, alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van
  die volmacht te vertegenwoordigen.
  Bestuursvergaderingen
  Artikel 16
 2. Het bestuur vergadert minstens twee keer per jaar en verder zo vaak, als de
  voorzitter, de secretaris of twee andere bestuursleden dit wenselijk achten.
  De vergaderingen van het bestuur worden schriftelijk of langs elektronische
  weg opgeroepen door of namens de voorzitter van het bestuur met
  inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van
  oproeping en die van de vergadering daaronder niet begrepen. De
  oproepingsbrief bevat de datum, het uur en de plaats van de vergadering,
  alsmede de agenda.
 3. Indien de oproepingstermijn vermeld in het vorige lid niet in acht is
  genomen, kan ter vergadering slechts besluitvorming plaatsvinden met
  algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden. Deze wijze van
  besluitvorming geldt tevens met betrekking tot onderwerpen die niet
  geplaatst zijn op de agenda in het vorige lid vermeld.
 4. Op een daartoe strekkend verzoek van de secretaris of ten minste twee
  andere bestuursleden dient de voorzitter binnen één week na ontvangst van
  dat verzoek over te gaan tot oproeping tot een bestuursvergadering. Blijft hij
  in gebreke, dan kunnen de verzoeker(s) zelf de vergadering (doen)
  oproepen.
 5. Toegang tot de bestuursvergaderingen hebben de bestuursleden, alsmede zij
  die daartoe door de voorzitter van het bestuur worden uitgenodigd.
  Geschorste bestuursleden hebben geen toegang tot de
  bestuursvergaderingen.
 6. De voorzitter van het bestuur heeft de leiding van de vergaderingen van het
  bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter voorziet het bestuur zelf in de
  leiding van zijn vergaderingen.
 7. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden notulen
  opgemaakt. Deze notulen, waaruit de besluiten blijken, worden in de
  eerstvolgende vergadering door het bestuur vastgesteld.
  Besluitvorming van het bestuur
  Artikel 17
 8. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
 9. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming
  indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat
  tegenstrijdig kan zijn met het belang van de vereniging of als het van
  invloed kan zijn op het te nemen bestuursbesluit. Wanneer hierdoor geen
  besluit kan worden genomen is een reeds door de algemene vergadering
  aangewezen continuïteitscommissie of de algemene vergadering bevoegd het
  betreffende besluit te nemen.
 10. Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen in een vergadering, waarin
  ten minste de helft van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of
  vertegenwoordigd is, hetzij in persoon, hetzij via een elektronisch
  communicatiemiddel.

– 12

 1. Een bestuurslid kan zich door een ander bestuurslid bij schriftelijke volmacht
  ter vergadering doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van
  de volmacht wordt ook voldaan indien de volmacht elektronisch is
  vastgelegd. Een bestuurslid kan als gevolmachtigde slechts voor één ander
  bestuurslid ter vergadering zijn stem uitbrengen.
 2. Bij belet (langdurig tijdelijke afwezigheid) of ontstentenis (overlijden,
  schorsing of ontslag) van één of meer bestuurders berust het bestuur bij de
  overige (niet door belet of ontstentenis afwezige) bestuurder(s). Bij belet of
  ontstentenis van het voltallige bestuur berust het bestuur bij een reeds door
  de algemene vergadering aangewezen continuïteitscommissie of bij de
  algemene vergadering. De algemene vergadering kan zelf een besluit
  nemen, dan wel één of meerdere personen aanwijzen om tijdelijk in het
  bestuur van de vereniging te voorzien.
 3. Alle besluiten in bestuursvergaderingen worden genomen met volstrekte
  meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht
  niet te zijn uitgebracht. Indien de stemmen staken, is het voorstel
  verworpen.
 4. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter de voorzitter kan bepalen dat
  de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een
  verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen
  dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming
  geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes.
 5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen,
  mits alle in functie zijnde bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld
  hun stem uit te brengen, en zij zich allen schriftelijk of langs elektronische
  weg, vóór het voorstel hebben verklaard. Van een buiten vergadering
  genomen besluit wordt door de secretaris een verslag opgemaakt, dat bij de
  notulen wordt gevoegd en ook goedgekeurd.
 6. Overige regels omtrent de vergaderingen en de besluitvorming van het
  bestuur kunnen door het bestuur in een reglement worden vastgesteld.
  Bestuur: schorsing, periodiek aftreden, einde bestuurslidmaatschap
  Artikel 18
 7. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
  geschorst en ontslagen. Een besluit tot schorsing of ontslag van een
  bestuurslid kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met
  een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen
  en mits het desbetreffende bestuurslid in de gelegenheid is gesteld zich
  tegenover de algemene vergadering te verklaren.
 8. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot
  ontslag eindigt door verloop van die termijn. Gedurende de periode waarin
  een bestuurslid is geschorst, kan dit bestuurslid zijn functie niet uitoefenen.
 9. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een
  door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is
  terstond, al dan niet aansluitend, doch ten hoogste tweemaal
  herbenoembaar, telkens voor een periode van uiterlijk drie jaar.
  Hetgeen in deze statuten over de benoeming van bestuursleden is bepaald,
  is van overeenkomstige toepassing op de herbenoeming van bestuursleden.
  Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van
  aftreden in beginsel de plaats van zijn voorganger in.

– 13

 1. Het bestuurslidmaatschap eindigt voor een bestuurslid door:
  a. zijn vrijwillig aftreden;
  b. het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn
  aftreden volgens het rooster van aftreden als bedoeld in lid 3;
  c. zijn overlijden;
  d. het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging;
  e. zijn ontslag aan hem verleend door de algemene vergadering;
  f. zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als
  gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over een
  of meer van zijn goederen wordt ingesteld.
  Boekjaar, jaarverslag, jaarrekening, rekening en verantwoording
  Artikel 19
 2. Het boekjaar (tevens het verenigingsjaar van de vereniging) loopt van één
  november tot en met éénendertig oktober.
 3. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging
  zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde zijn rechten en
  verplichtingen kunnen worden gekend.
 4. Het bestuur brengt op de jaarlijkse algemene vergadering binnen zes
  maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze
  termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van
  zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de jaarrekening
  ter goedkeuring aan de algemene vergadering over, waarbij gevoegd, indien
  aan een accountant als bedoeld in het volgende lid opdracht tot onderzoek
  van de jaarrekening is verleend, een verklaring omtrent de getrouwheid
  daarvan afkomstig van deze accountant. De jaarrekening wordt ondertekend
  door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer van
  hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na
  verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in
  rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
 5. De vereniging kan opdracht tot onderzoek van de jaarrekening verlenen aan
  een accountant bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het BW. Tot het verlenen
  van de opdracht aan de accountant is de algemene vergadering bevoegd.
  Gaat deze daartoe niet over, dan is het bestuur bevoegd.
  De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur, en
  geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de
  getrouwheid van de jaarrekening. Indien aan een accountant opdracht tot
  onderzoek van de jaarrekening is verleend, is het bestuur verplicht hem ten
  behoeve van zijn onderzoek alle door hem gevraagde inlichtingen te
  verschaffen, hem desgewenst de kas en de waarden te vertonen en de
  boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor
  raadpleging beschikbaar te stellen.
 6. Indien geen opdracht aan een accountant als bedoeld in het vorige lid tot
  onderzoek van de jaarrekening is verleend, benoemt de algemene
  vergadering jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee
  personen, die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
  De (kas)commissie onderzoekt de jaarrekening en brengt aan de algemene
  vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de
  commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde
  inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te

– 14

vertonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de
vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen. Vereist het onderzoek
bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een
deskundige doen bijstaan.

 1. De last van de in het vorige lid bedoelde commissie kan te allen tijde door de
  algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming
  van een andere commissie.
 2. Goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering strekt niet
  tot decharge van de bestuursleden voor het gevoerde beleid over het
  afgelopen boekjaar.
  Nadat het voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening aan de orde is
  geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om
  decharge te verlenen aan de bestuursleden voor het door hen gevoerde
  beleid over het afgelopen boekjaar, voor zover van dat beleid uit de
  jaarrekening blijkt of over dat beleid in de algemene vergadering
  mededelingen zijn gedaan.
 3. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in dit artikel te bewaren
  gedurende de door de wet daarvoor bepaalde termijn (zeven jaar).
 4. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op
  papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere
  gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging
  geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze
  gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen
  redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
  Algemene vergadering
  Artikel 20
 5. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden
  toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
 6. In de in lid 3 van het vorige artikel bedoelde jaarlijkse algemene vergadering
  komen onder meer aan de orde:
  a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in het vorige
  artikel, met het verslag van de aldaar bedoelde accountant dan wel
  (kas)commissie;
  b. voorziening in eventuele vacatures;
  c. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping
  voor de vergadering.
 7. Andere algemene vergaderingen worden gehouden, zo dikwijls het bestuur
  dit wenselijk oordeelt.
 8. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig
  aantal leden als is gerechtigd tot het uitbrengen van ten minste een tiende
  gedeelte van het aantal stemmen dat in een voltallige algemene vergadering
  kan worden uitgebracht, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
  vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
  Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
  kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping
  overeenkomstig het bepaalde in het volgende lid, met inachtneming van de
  oproepingstermijn. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan de
  bestuursleden belasten met de leiding van de algemene vergadering en het
  opstellen van de notulen.

– 15

 1. De algemene vergaderingen worden, onverminderd het bepaalde in lid 4,
  bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt door toezending
  van een aankondiging aan de adressen van alle leden volgens het
  ledenregister via schriftelijke of elektronische weg. De termijn voor de
  oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van de verzending niet
  meegerekend.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld,
  onverminderd het bepaalde in de artikelen 25 en 26.
  Algemene vergadering: toegang en stemrecht
  Artikel 21
 3. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden. Geschorste leden
  hebben enkel toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing
  van het lid wordt behandeld, en zijn bevoegd daarover dan het woord te
  voeren.
 4. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het
  bestuur dan wel de voorzitter van de algemene vergadering.
 5. Ieder lid, zoals beschreven in artikel 4, heeft één stem.
 6. Een lid kan een ander lid schriftelijk of elektronisch een volmacht verlenen
  om ter vergadering zijn stem te doen uitbrengen.
 7. Een lid kan als gevolmachtigde slechts voor één ander lid ter vergadering
  zijn stem uitbrengen.
 8. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden kan een lid ook door middel
  van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergaderingen
  deelnemen, daarin het woord voeren en zijn stem uitbrengen.
  Daartoe is vereist dat het lid via het elektronisch communicatiemiddel
  i) kan worden geïdentificeerd,
  ii) rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering,
  iii) kan deelnemen aan de beraadslaging en
  iv) het stemrecht kan uitoefenen.
 9. Nadere regels omtrent het deelnemen aan en het stemmen in algemene
  vergaderingen door middel van een elektronisch communicatiemiddel
  kunnen door het bestuur in een reglement worden vastgesteld.
  Algemene vergadering: voorzitterschap en notulen
  Artikel 22
 10. De voorzitter van het bestuur heeft de leiding van de algemene
  vergaderingen. Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur, neemt de
  vooraf door het bestuur aangewezen vervanger de leiding van de algemene
  vergaderingen. Bij afwezigheid van de zowel de voorzitter als de vervanger
  voorziet de algemene vergadering zelf in de leiding van haar vergaderingen.
 11. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen
  opgemaakt. Deze notulen worden in de eerstvolgende algemene vergadering
  vastgesteld, en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en door
  degene die de notulen heeft opgesteld. Zij die de algemene vergadering
  bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen
  opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter
  kennis van de leden gebracht.
  Algemene vergadering: besluitvorming
  Artikel 23

– 16

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter
  omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de
  inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet
  schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het vorige lid bedoeld
  oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,
  indien de meerderheid van de algemene vergadering of, indien de
  oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
  stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
  vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten
  van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de
  uitgebrachte stemmen.
 4. De voorzitter van de vergadering kan ter vergadering een stembureau
  instellen, dat bestaat uit een door hem te bepalen aantal leden, waaronder
  ten minste een door hem in functie aan te wijzen voorzitter en één ander lid.
 5. Ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Als
  ongeldige stemmen worden aangemerkt stemmen of stembiljetten die naar
  het oordeel van de voorzitter van de vergadering dan wel van de voorzitter
  van het daartoe ingestelde stembureau:
  a. blanco zijn;
  b. niet ondertekend zijn;
  c. onleesbaar zijn;
  d. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
  e. een naam bevatten van een persoon die niet kandidaat is gesteld, tenzij
  er een vrije verkiezing is;
  f. voor een verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
  g. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon, die wordt
  bedoeld.
 6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid
  heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende
  voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten,
  plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen,
  dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte
  meerderheid heeft gekregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de
  stemmen staken. Bij deze herstemmingen, waaronder niet is begrepen de
  tweede stemming, wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de
  voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op
  wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is
  uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen
  staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. Ingeval van loting bepaalt
  de voorzitter van de vergadering de wijze van loting.
 7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet betreffende een verkiezing
  van personen, dan is het verworpen.
 8. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke
  stemming wenselijk acht of een of meer van de stemgerechtigden zulks vóór
  de stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende
  gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een
  stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

– 17

 1. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn deze niet
  in een algemene vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het
  bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene
  vergadering.
 2. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of
  vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met
  algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, dus
  mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding, ook al heeft geen
  oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied
  of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van algemene
  vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht
  genomen.
  Commissies
  Artikel 24
 3. Het bestuur is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid, tijdelijk dan wel
  permanent, bepaalde onderdelen van zijn taak te laten uitvoeren door
  commissies dan wel om zich door commissies te doen adviseren. De leden
  van een dergelijke commissie worden benoemd, geschorst en ontslagen door
  het bestuur, dat eveneens de taken en bevoegdheden van deze commissie
  vastlegt.
 4. Van het instellen van dergelijke commissies en van het benoemen van leden
  van dergelijke commissies doet het bestuur mededeling aan de leden.
  Statutenwijziging
  Artikel 25
 5. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan
  door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met
  de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
  De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste
  zeven dagen.
 6. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
  voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen
  vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen
  wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de
  leden ter inzake leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering
  wordt gehouden.
 7. Een besluit tot statutenwijziging behoeft:
  a. een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte
  stemmen, en
  b. de goedkeuring van het bondsbestuur.
 8. Een statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat hiervan een notariële
  akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid
  zelfstandig bevoegd.
  Ontbinding en vereffening
  Artikel 26
 9. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
  vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel
  is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.
 10. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen door
  de algemene vergadering, geschiedt de vereffening door het bestuur.

– 18

 1. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene
  vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van
  de vereniging overeenstemmend.
 2. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot
  vereffening van het vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de
  bepalingen van deze statuten en reglementen van de vereniging voor zover
  mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging
  uitgaan, moet aan zijn naam worden toegevoegd ‘in liquidatie’.
 3. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden
  vereniging worden, nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan,
  bewaard gedurende de door de wet daarvoor bepaalde termijn, door de door
  de vereffenaars daartoe aangewezen persoon.
  Huishoudelijk reglement en andere reglementen
  Artikel 27
 4. Behoudens het elders bij of krachtens deze statuten bepaalde, worden alle
  reglementen van de vereniging, waaronder begrepen het huishoudelijk
  reglement, door het bestuur, met goedkeuring van de algemene
  vergadering, vastgesteld en kunnen zij door het bestuur, met goedkeuring
  van de algemene vergadering, worden gewijzigd of geschrapt.
 5. In het huishoudelijk reglement en de andere reglementen van de vereniging
  worden die onderwerpen geregeld die in deze statuten niet of niet volledig
  zijn geregeld. Het huishoudelijk reglement en de andere reglementen van de
  vereniging mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar deze geen
  dwingend recht bevat, en deze statuten.
 6. Behalve in deze statuten kunnen aan de leden verplichtingen worden
  opgelegd bij reglement, (gedrags-)codes of bij besluit van het bestuur of van
  de algemene vergadering. De verplichtingen kun ook inhouden, naast
  financiële verplichtingen, het uitvoeren van vrijwilligerswerkzaamheden ten
  behoeve van de vereniging.
  Slotbepaling
  Artikel 28
  Onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 3, beslist het bestuur in alle
  gevallen, waarin noch de wet, noch deze statuten, noch de reglementen van de

vereniging voorzien.

WAARVAN AKTE is verleden te Groningen op de datum in het hoofd van deze
akte vermeld.
De comparant is mij, notaris bekend, de identiteit is vastgesteld aan de hand van
een daartoe bestemd document. De zakelijke inhoud van de akte is aan hem
opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing
van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te
hebben ontvangen, van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en
te zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door
de comparant en vervolgens door mij, notaris, om zestien uur en vijfentwintig
minuten.
Volgt ondertekening.